Legislatíva & Poradenstvo

Úmrtie blízkej osoby nesprevádza len vybavenie pohrebu. Pozostalí musia o úmrtí informovať viaceré úrady, navštíviť banku prípadne treba myslieť aj na odbery energií v dome. Na tejto stránke nájdete základné informácie, čo robiť po pohrebe.
Úmrtie blízkej osoby nesprevádza len vybavenie pohrebu. Pozostalí musia o úmrtí informovať viaceré úrady, navštíviť banku poprípade treba myslieť aj na odbery energií v dome. Na tejto stránke nájdete základné informácie, čo robiť po pohrebe.

Základné právne rady a tipy:

1. Vráťte preukaz poistenca príslušnej zdravotnej poisťovni do 8 dní od úmrtia (poštou, osobne na ktorejkoľvek pobočke).

2. Ak mal zosnulý zmluvu na telekomunikačné služby, je potrebné navštíviť operátora (Orange, O2, Telekom) a dohodnúť sa, či budete pokračovať v zmluve o poskytovaní služieb alebo ju ukončíte. Budete potrebovať úmrtný list.

3. Elektrina+plyn+voda - obráťte sa na dodávateľa energií, najlepšie osobne na prevádzke - budete potrebovať úmrtný list.

4. Príspevok na pohreb "pohrebné"
Poskytovanie príspevku na pohreb je upravené zákonom č. 238/1988 Z.z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov. Príspevok na pohreb je jednorazová sociálna dávka, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zosnulého, za nasledovných podmienok:

a) Obstarávateľ pohrebu musí mať trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky
b) Zosnulý musí mať v čase smrti trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky

Tento príspevok sa vybavuje na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny podľa miesta posledného trvalého alebo prechodného pobytu zosnulého. V prípade, ak zosnulý zomrel napríklad v obci Kováčová, alebo v inej obci v okrese Zvolen príslušný Úrad práce sociálnych vecí a rodiny je vo Zvolene. Na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny je potrebné predložiť kópiu faktúry a tlačivo "Žiadosť o príspevok na pohreb" (pri zabezpečovaní pohrebu v Pohrebníctve NANTE Vám vyplnené tlačivo odovzdáme pred pohrebom, prípadne podľa dohody).

Výška príspevku pre rok 2015 je 79,67 Eur.

5. Občiansky preukaz zosnulého ostáva na matrike, pri vybavovaní úmrtného listu.

6. Pokiaľ bol zosnulý držiteľom vodičského oprávnenia, cestovného pasu alebo zbrojného pasu, odovzdajte tieto doklady na polícii.

7. Pracovné voľno s náhradou mzdy pri úmrtí blízkej osoby:
(upravuje Zákonník práce)
- manžel, manželka, dieťa. Poskytuje sa pracovné voľno s náhradou mzdy na dva dni, ďalší deň pre účasť na pohrebe.
- rodič a súrodenec zamestnanca, rodič a súrodenec jeho manžela, ako aj manžela súrodenca zamestnanca. Poskytuje sa voľno jeden deň, a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb.
- prarodič alebo vnuk zamestnanca, alebo prarodič jeho manžela, alebo inej osoby, ktorá síce nepatrí k uvedeným príbuzným, ale žila so zamestnancom v čase úmrtia v domácnosti. Poskytuje sa voľno jeden deň, a na ďalší deň, ak zamestnanec je i obstarávateľ pohrebu.

Náhrada mzdy sa poskytuje v sume priemerného zárobku a zamestnanec je povinný túto prekážku v práci preukázať. Pri účasti na pohrebe, ktorý zabezpečuje Pohrebníctvo NANTE Zvolen Vám potvrdenie o účasti na pohrebe odovzdáme priamo v prevádzke, prípadne priamo pred pohrebným obradom na cintoríne.

8. Vdovský alebo vdovecký dôchodok
Nárok na vdovský dôchodok má len právoplatný manžel alebo manželka - druh, družka, exmanžel alebo exmanželka nárok nemajú.
Nárok na vdovský dôchodok má vdovec alebo vdova po manželovi alebo manželke, ktorý:
a) ku dňu smrti poberal/a starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo mal/a nárok na predčasný starobný dôchodok
b) ku dňu smrti splnil/a nároky na starobný dôchodok
c) ku dňu smrti získal/a počet rokov dôchodkového poistenia, potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok
d) zomrel/a v dôsledku na pracovný úraz alebo chorobu z povolania

Dôchodok sa vypláca počas jedného roka. Po roku sa vypláca naďalej, ak je splnená aspoň jedna z nasledovných podmienok:
a) Pozostalý/á sa stará o nezaopatrené dieťa
b) Pozostalý/á je invalidný/á a pokles schopnosti pracovať je viac ako 70 percent
c) Pozostalý/á dovŕšil/a dôchodkový vek
d) Pozostalý/á vychoval/a tri deti (platí od 1.8.2006)
e) Pozostalý/á vychoval/a dve deti a dovŕšil/a 52 rokov (platí od 1.8.2006)

Ak pozostalý manžel alebo manželka nespĺňa tieto podmienky, nárok na výplatu vdovského dôchodku zaniká, ale samotný nárok na dôchodok nezaniká. Pokiaľ časom nastane situácia, že pozostalý/á začne spĺňať aspoň jednu z podmienok vyššie, na dôchodok má opäť nárok. Nárok na vdovský dôchodok zaniká uzavretím manželstva alebo smrťou. V menej častých prípadoch aj rozhodnutím súdu, pokiaľ pozostalý manžel alebo manželka spôsobila smrť zosnulému manželovi alebo manželke úmyselným trestným činom.
Vdovský alebo vdovecký dôchodok sa vybavuje na pobočke Sociálnej poisťovne podľa bydliska pozostalého.
Potrebné dokumenty: písomná žiadosť, občiansky preukaz pozostalého/ej, sobášny list, úmrtný list manžela/ky. Okrem týchto dokumentov môže Sociálna poisťovňa vyžadovať doklad o ukončenom vzdelaní zosnulého/ej, rodné listy detí prípadne iné.

9. Dedičské konanie
Matrika, ktorá vydala úmrtný list, nahlási úmrtie okresnému súdu. Následne okresný súd určí notára, ktorý bude mať na starosti vysporiadanie dedičstva. Notár zistí, či zosnulý nezanechal závet (testament), zistí okruh zákonných dedičov, ale aj to aký majetok zosnulý zanechal. Treba si ale uvedomiť, že niektoré práva smrťou zanikajú a nie sú predmetom dedenia (napríklad výživné, starobný dôchodok...). O začatí dedičského konania Vás, ako zákonného dediča alebo dediča zo závetu, upovedomí notár.